ลงทะเบียนผู้รับผิดชอบ ระดับ สพท.
ที่
รหัส
ชื่อ สพท.
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ลงทะเบียน (เขตละ 2 คน)
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด  พนักงานราชการ
อับดุลเล๊าะ  ลอเด็ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จุรีพร  วัฒนอมาตย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ทัศนีย์  พันธ์ุซาว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 นางโสภา   ลอยหา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
5 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 นางชลิดา   เดชกำแหง  ่นักวิชาการศึกษา
นายสกลภัทร  กิจพาซื่อ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
6 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางพรทิพย์  ศีตะโกเศศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางประทิน  เย็นทรวง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
7 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางเสมอใจ   ธิไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
8 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวจิรภา  อ้วนล่ำ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปัทมารัตน์  สุทธิสงค์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
9 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 น.ส.ธนาภรณ์   แซ่จึง  ลูกจ้างชั่วคราว
10 1501 สพป.อ่างทอง ปรียาลักษณ์   ทองนพรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อารีย์   บุญเสริม  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
11 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 สุนทรี   เหมือนเพ็ชร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
12 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 น.ส.วันทนา  เจริญรัตนตระกูล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
อานนท์  กระพงษ์ทอง  ลูกจ้างชั่วคราว
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
13 1701 สพป.สิงห์บุรี ธารทิพย์   แสงสว่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ณัฏฐ์นรินท์  ทองประสม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
14 1801 สพป.ชัยนาท นางวีนัส  เปรมทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
15 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 อนัญญา  แก้วกระจ่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พาณี  ทองนิล  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
16 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 นางอารี   จงอยู่สุขสันต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
17 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 ศิริลักษณ์  มงคลธีระสกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พรพิมล   ยอดหล้า  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
18 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชญานิศ  มีแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อัคคกฤต  เชยชิต  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
19 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางจีระภา  ยิ้มศิลป์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รัชนิกร  พ้นภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
20 2101 สพป.ระยอง เขต 1 ฉอ้อน  เกษรศิริ  นักวิชาการศึกษา
ณัฐธยาน์  สุวรรณศรี  เจ้าพนักงานธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
21 2102 สพป.ระยอง เขต 2 นางสาววัลลภา  รักษ์สังข์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 นิชาพัฒน์  ธนพลผโลทัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
23 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 นางวนิดา  ปราเวช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
24 2301 สพป.ตราด อังศุมาลย์  ศรนคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจิรวัฒน์  สุเมธวรรณ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
25 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประพัชร์  ถูกมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
26 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางนบชุลี   เสาวนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายคณิศร์  คำบุรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
27 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มะลิวัลย์  มงคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
28 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายสมชาย   พอใจไทย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
29 2601 สพป.นครนายก นางสาววาสนา  ฉิมพะวงษ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
30 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 ณัฐพร  ฉัตรหิรัญรัตน์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
31 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 บุญญาพร  ศิริภักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
จิราพร   วงษ์อุดม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
32 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวสมลักษณ์   ศรียณา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชุติกาญจน์  นนท์ขุนทด  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
33 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายปารมี  สว่างสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา  เขียนโคกกรวด  เจ้าหน้าที่ DLICT
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
34 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางฐิตินันท์  นวลละออง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสรายุธ  เกษมอมร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
35 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4     
36 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางกุลจิรา  ว่องเกษการ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
37 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาววชิราภรณ์  วัชระเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางอรุณี  จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
38 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางสาวปารณีย์  คงเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสายฝน  สร้างไร่  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
39 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จีรนันท์   แสงดาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนกฤต  ปัจจัย  ลูกจ้างชั่วคราว
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
40 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายวงศกร  มาระวงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นรีรัตน์  กุลวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
41 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางอัญชลี   ทันตะคุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศตกมล   ปุ่นศิริ  พนักงานพิมพ์ดีด
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
42 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นางภนิดา  สังสีแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางดุจดาว  ธำรงค์ประดิษฐ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
43 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ทัศนีย์  จารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
44 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายสุพจน์  มุมทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธีระศักดิ์  ใจมั่น  ้เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
45 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คณิต  ขลิรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
46 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สมคิด  เหล่านอก  พนักงานธุรการ
นายทศพร  พรถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
47 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โสภิดา  พิมสอน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
48 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3     
49 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางชาลินี  เชื้อทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
50 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางณิรชา  ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
51 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นายโอภาส  กิตติสารกุล  เจ้าพนักงานธุรการ
พ.อ.ต.ธวัชชัย  บุตะเขียว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางไพรินทร์  ประดิษฐชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวจงลักษณ์  คล้ายคลึง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
52 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางวารุณี  ผลเพิ่มพูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพิณอุมา  จันทร์ขาว  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
53 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายกานต์  ลาภสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
54 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อริษา  ชะแฝง  พนักงานราชการนักจัดการงานทั่วไป
55 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 นิรมล   บุญเรือง  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
56 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 นายสัญญา  กุลเกลี้ยง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางนิตยา   จารุมาศ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
57 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางนวลพักตร์  เคนจตุรัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเกรียงไกร  วงค์ไชยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
58 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายอรรถศิษฐ์  หิรัญ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
59 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จารุวรรณ  สีบูพิมพา  นักวิชาการศึกษา
60 3701 สพป.อำนาจเจริญ นางบุญเปรียบ   สนั่นเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวกุลธิดา  สุขใส  ลูกจ้าง
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
61 3801 สพป.บึงกาฬ วัฒนา  มูลมะณี  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เสนอ  รัมพณีนิล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
62 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางสาวจีรนันท์  บุตรคำโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ
นางณิชชากร   โพธิ์วงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
63 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางสาวลักษมี   สามิตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รติยา   รันรัติยา  เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
64 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ณิชชารีย์   ตั้งวานิชกพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ละออ  ชัยภูมิ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
65 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ภัทรินภร   การะเกษ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
66 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 เสาวลักษณ์  ปริบุญณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.รมณีย์   พงษ์สาลี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
67 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางภัทรพร  สุขสร้อย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
68 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประณิธิ  พลสิงห์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กนกกาญจน์  ขุนบำรุง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
69 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 นายอัจฉริยะ   พันแฮด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอุบล  คลังเงิน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
70 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
71 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสาวกนกวรรณ  สุขรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวฉัตรทิพย์  สร้อยกุดเรือ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
72 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 อมรา   จันทะไทย  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวณัฐพร  พงษ์ไทย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
73 4201 สพป.เลย เขต 1 นายอนุชา  วันหากิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
74 4202 สพป.เลย เขต 2 อุ่นเรือน  ศิริหล้า  เจ้าพนักงานธุรการ
นายปริญญ์  กาญจนรจิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
75 4203 สพป.เลย เขต 3 นางสาวขนิษฐา  ตัญญาภักดิ์  นักวิชาการศึกษา
76 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 สมภาร  บุตรศรี  นักวิชาการศึกษา
ปิยพร  สิงห์สุวรณ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
77 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 เขตพื้นที่  สพป.นค.2  ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางเสาวรี  สามารถกุล  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายสัญชัย  ภาประเวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจินตนา   พรดอนก่อ  เจ้าพนักงานธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
79 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นันทรัตน์  จันทเขต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
80 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ปุณศยา   ทำมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรณิการ์  ศิริแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
81 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทิพญา  ศุภฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
82 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางยุพา  ศิลาเหลือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางรุ้งลาวัลย์  นำโชคดี  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
83 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางสาวรุจีรัตน์   นิลสุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวน้ำผึ้ง  คะเชนทน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
84 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวลัดดาวัลย์   จำเริญพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลภัสพร   กำจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
85 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นางสาวทัศณียา  จันทมุด  นักวิชาการศึกษา
นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
86 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสาวชญาภรณ์   บาลศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายประภวิษณุ์  จิตจักร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
87 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 นางสาววณัชวรรณ   ชุมปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศิรินทรา  แจ่มใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
88 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 วุฒิไกร  ไผ่โสภา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางนภสร   มีระหันนอก  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
89 4703 สพป.สกลนคร เขต 3     
90 4801 สพป.นครพนม เขต 1 นางสาวเอราวัณ  ทองมหา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชัชชัย  สุริยนต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
91 4802 สพป.นครพนม เขต 2 ศันสนีย์  ชูแหวน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วัชราภรณ์  ทีสุกะ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
92 4901 สพป.มุกดาหาร สิริพรรณ  จึงสุทธิวงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
93 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางสุภาณี   จันทรสกุนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปิยรัตน์  วงศ์เติง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
94 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางสาวปวีณา  ยอดชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
95 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นายเสกสรรค์  คำทร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
96 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสาวนงนภัส  แก้ววงศ์ดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสุนทรี  สุวรรณภูมิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
97 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตรัญ  รักร่วม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปริน  ปันทนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
98 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ทองสุข  ปิยะวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
99 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 พีระณัฏฐ์  สังข์สอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
100 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 นางดวงกมล   ยงคงกระพัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
101 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 นางสาวผุสดี  เครือสาร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอารีวรรณ  ประสาน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
102 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 นางโสภา  สุภาสอน  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ดวงจันทร์  สลีวงศ์  นักวิเคราะห์นโยายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
103 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 นางแสงดาว  ต่อสู้  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนพดล  ด้วงธิวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
104 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สุพัตรา  ศิษย์ปู่ทร้พย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
105 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กานต์ชนก  รุ่งเรืองแสง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
106 5401 สพป.แพร่ เขต 1 จารุวรรณ   ชิโนทัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รุ่งนภา  จันทร์ดง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
107 5402 สพป.แพร่ เขต 2 ชัชฎาพร  ตุ้ยเต็มวงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายขวัญชัย  ข้ามสาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
108 5501 สพป.น่าน เขต 1 รัตนา  ภูเขียว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
อรวรรณ  ติลสาร  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
109 5502 สพป.น่าน เขต 2 นันทวัน  เลิศวุฒิวรรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สุภารักษ์  ขันสลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
110 5601 สพป.พะเยา เขต 1 นางสาวกชพรรณ  บุญชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
แสงเพชร  คลังแสง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
111 5602 สพป.พะเยา เขต 2 นางสาวพนิดา  บุญยศยิ่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
112 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 นางผ่องศรี  อัครพงศ์พิสิฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สุนีย์  จุมปา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 โสภิชญา  ดวงฟู  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
114 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 นางวนิดา   เพียรพิทักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฏฐนันท์  นักหล่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
115 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 นางสาวจารุวรรณ์   ชุ่มใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายกฤษฏิ์   การะเกตุ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบ่ยและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
116 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นภัสพร  คำใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
117 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จินดา  สินวีรุทัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
118 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เบญจา  คุรุธรรมานนท์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อรุณ  ตราปัญญา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
119 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางยุภา   พวงทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นฤพน  สดสี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
120 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายพงศ์ศักดิ์   ยิ่งหาญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
121 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 นาย สุพจน์  มธุรส  นักวิชาการศึกษา
นางนฤมล  หาญสาริกิจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
122 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางขวัญเรือน  โป้สูงเนิน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปิยะนันท์  อนุสรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
123 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายยุทธนา  หงษ์ยนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วสันต์  นาคมูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
124 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 บุญสิตา   กลิ่นจันทร์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายธนกฤต  ปิ่นแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
125 6301 สพป.ตาก เขต 1 นางอัชฌาภรณ์  คุ้มญาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปัณรส  ยังถิน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
126 6302 สพป.ตาก เขต 2 นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
127 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 นายพงศกร  ตั้งสยามวณิชย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
128 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 นางสาวทัศนี  บุญที  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุพิฌา  เมฆไหว  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
129 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางสาวภัทรา  ธรรมครบุรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
130 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สุเนตร  แย้มกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
131 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 กิตติพล  เพิ่มพูล  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
132 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 นายดำรงค์   นาบำรุง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพจนา  สินไพศาลสกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
133 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 นางสาวรุ่งนภา   บุญสิงห์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายวิรัตน์   แป้นถนอม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
134 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ฉัตรฑพงศ์  เพชรบูรณิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สุดารัตน์  อ่อนวัน  เจ้าหน้าธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
135 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กฤติยา  อุดพ้วย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
136 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กิตติกาญจน์  แต้มทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
137 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 กำเนิด  จันทราศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
138 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 สุจิตรา  วงศ์รส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ศมน  ขำมาลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
139 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสาวเสวรี   น้อยนาท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
140 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วันรุ่ง  พาสุทธิ  เจ้าพนักงานธุรการ
ไข่มุก  มีแสง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
141 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวพัทธนันท์  ชนะศึก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายภูวรินทร์  พุทธรักษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
142 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวนันทพร  เย็นเอี่ยม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
143 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางวาสิฏฐี   ดวงจินดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส.ท.กฤษณะพงษ์    คล้ายเคลื่อน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
144 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พรนิภา  วิถารมย์  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
พรทิพย์   บัวขาว  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
145 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พัฐพิชญ์ชา  ทองจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พัลลภ   จันทร์ลอย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
146 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 ชาญณรงค์  มงคลศิวกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
147 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิญญา  ลาภเจริญวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
148 7401 สพป.สมุทรสาคร     
149 7501 สพป.สมุทรสงคราม เขตพื้นที่  กลุ่มวิจัย  สพฐ.
ชุติมา  เปรื่องชะนะ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางมาลัย  ฉายศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
150 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ศุภลักษณ์  คำดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สรัณย์  พลเธียร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
151 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 นางณัฎฐิยา  แก้วถาวร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายสาโรจน์  นุษพรรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
152 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 นางบังอร  ครุฑไชยันต์  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
153 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปณิชา  นันท์ชนาโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
154 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางวิมลรัตน์  สุวรรณวงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนรีรัตน์  วิวัทพงษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
155 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางสาววิสนีย์  นุราช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
156 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางเยาวรัตน์   เพิงมาก  นักิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
157 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายบุญยืน   อรชร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
158 8101 สพป.กระบี่ ปุ้ม  พนิดา  นักวิชาการศึกษา
159 8201 สพป.พังงา พรหมเทพ  สุขศิริสัมพันธ์  นักวิชาการศึกษา
160 8301 สพป.ภูเก็ต คัคนางค์  นวลวิไลลักษณ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สุพรทิพย์   เติบโต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
161 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางนัทธมน  เภตราใหญ่  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
162 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางปัทมา  แพเรือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
163 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางสาวชลธี  คะเชนทร์  นักวิชาการศึกษา
นางสาวโสภิญา  สุขรุ่งโรจน์  ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
164 8501 สพป.ระนอง นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
165 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 หทัยรัตน์  แดงรักษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธงชัย  นิลพรรณ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
166 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 จันทรา  หาแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
167 9001 สพป.สงขลา เขต 1 นางสาววรรณวิศา   เจียรบุตร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางฐิดายุ  สรรพสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
168 9002 สพป.สงขลา เขต 2 นางสาวอัญชิษฐา  ทาตะภิรมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเรวดี  แก้วอุทัย  ผู้ช่วยงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
169 9003 สพป.สงขลา เขต 3 นางสาวชัชรินทร์  สุขเวทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปิยะรัตน์  กอก็ศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
170 9101 สพป.สตูล เสอิ้น  แก่นทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
171 9201 สพป.ตรัง เขต 1 นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
172 9202 สพป.ตรัง เขต 2 นาง  ดรุณี ชูกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
173 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 นันทนา  ยังอภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสิริมา   ชุมแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
174 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 นางกรรณิการ์  รวยดี  นักวิชาการศึกษา
175 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 นางปาซียะห์   เบญจสุหร่ง  นักวิชาการศึกษา
176 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 พรภนา  คำแป้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวสาวิตรี   สาและบู  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
177 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 นางณราวดี อาภากร  สีเพ็ชร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พูตรี  เพ็งมูซอ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
178 9501 สพป.ยะลา เขต 1 นางอังคณา  เด่นปรีชาวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวการะตี  พึ่งสยม  นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
179 9502 สพป.ยะลา เขต 2 นูรูลนาเดีย   บาฮะคีรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พาตรี  ลาโฮยา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
180 9503 สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวนิชานันท์   ชโลธร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาโรมา   หัดกาเจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
181 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 ปุญญาดา  ศรีสุวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
182 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 นายสุรินทร์  อาแว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปารือตี  สาและ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
183 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 นางเสาวลักษณ์  จันทร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายวิสุทธิ์  ศรีสุวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
184 100001 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 สุวิชา  บัวผุด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
185 100002 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ศรัญญา  กองแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางอัญชลี  เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
186 110001 สพม.สมุทรปราการ ศุภนิดา  มาลัยทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์   อินทโชติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
187 120001 สพม.นนทบุรี พิพิธ  เรืองสมบัติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณัฐ  นุตพันธุ์  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
188 130001 สพม.ปทุมธานี นายอาทิตย์  เงินมาก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
189 140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา ปวีณา  ฤทธิสนธ์  นักวิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตืการ
บุบผา  เพ็งอาทิตย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
190 160001 สพม.ลพบุรี อุไรภรณ์  พุฒหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายศรุต  หรั่งแร่  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
191 170001 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางริญดา   สุวรรณอ่อน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
192 190001 สพม.สระบุรี นายพีรวัฒน์  วงศ์สุวรรณ  นักวิชาการศึกษา
193 200001 สพม.ชลบุรี ระยอง รติกร  ศิริมานะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
194 220001 สพม.จันทบุรี ตราด รื่นฤดี  เกตุโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายนฤพล  ม่วงศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
195 240001 สพม.ฉะเชิงเทรา นางสาวกรนญา   เอี่ยมยิ้ม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลวรรณ  เรืองไพศาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
196 250001 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก จุฑารัตน์  พิราชา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศุภวรรณ  โคกกระชาย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
197 270001 สพม.สระแก้ว นางสาวณัชฌาวรรณ   ปัญญาดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คณิน  บัวบุญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
198 300001 สพม.นครราชสีมา นางสาวไพรินทร์  สุขกำปัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวไพลิน  หวังกลุ่มกลาง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
199 310001 สพม.บุรีรัมย์ วชิระ  ชัยสุนทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สัคสม  พระภูจำนงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
200 320001 สพม.สุรินทร์ JURAIPORN  SIRISAI  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนวลรัตน์   จันทร์เพ็ชร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
201 330001 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นายพีรพล  พันธเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
202 340001 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นางสาวประภากมล   ขันธุปัทม์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอรวรรณ  สารพิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
203 360001 สพม.ชัยภูมิ นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวกฤษณา   ปาทา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
204 380001 สพม.บึงกาฬ นายขจรศักดิ์  แพงจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเพชรตะวัน  ศิลาอำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
205 400001 สพม.ขอนแก่น อนุพงค์  โพธิ์นาง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
206 410001 สพม.อุดรธานี เจษฎาภรณ์  ภักดีดร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
207 420001 สพม.เลย หนองบัวลำภู ณัฐพร  เสริมทรง  นักวิชาการศึกษา
208 430001 สพม.หนองคาย นางสาวมัทรี  พรอกนิษฐ์กุล  นักวิชาการศึกษา
นางดิศราภร   คุรุอังกูร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
209 440001 สพม.มหาสารคาม ศุภกร  พันธุ์เสนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชลธิชา  การถาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
210 450001 สพม.ร้อยเอ็ด เกษรา  สุทธิปัญโญ  นักจัตวิทยาโรงเรียน
เนตรยา  วิง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
211 460001 สพม.กาฬสินธุ์ นายชริน  พลตื้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กันติมาภรณ์  ศรีทา  เจ้าหน้าที่การศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
212 470001 สพม.สกลนคร นายพีระเดช   ผาพองยุน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
213 480001 สพม.นครพนม สายทิพย์  วงศ์พนารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
อรรถพล   คณะพล  พนักงานธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
214 490001 สพม.มุกดาหาร นายเอกชัย   อ้อทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
215 500001 สพม.เชียงใหม่ นางพิดาภรณ์  ผลปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อรอุมา  แสนไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
216 520001 สพม.ลำปาง ลำพูน เชาว์  เชื้อบุญยืน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ฐารดี  วงศ์ษา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
217 540001 สพม.แพร่ ศิริพร   บุตรชา  เจ้าพนักงานธุรการ
ณัฐวุฒิ  เทียมแสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
218 550001 สพม.น่าน อรรถกร  วรยศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอมอร  ศรีคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
219 560001 สพม.พะเยา นางสุทรา  เชียงแสน  นักวิชาการศึกษา
220 570001 สพม.เชียงราย นางจิตรา  ปันแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
221 580001 สพม.แม่ฮ่องสอน นางสาวนภานันท์  วินัยเยี่ยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวฐิติกา  ทนันชัย  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
222 600001 สพม.นครสวรรค์ นางวาสนา  นุ่มนาค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.อัจจิมา   พุฒจิระ  ลูกจ้างชั่วคราว
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
223 610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นางสาวสุกัญญา  ว่องสาริกิจ  นักวิชาการศึกษา
นางปิยะมาศ  สุขสุดไพบูลย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
224 620001 สพม.กำแพงเพชร นางสาวนารีรัตน์   บุณย์เสนาะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกิตติยา  จันทร์น้อย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
225 630001 สพม.ตาก ณิชกุล  บุญช่วย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บุษยมาส  ยมเกิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
226 640001 สพม.สุโขทัย กมลพิสุทธิ์   ศิลปชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ยุพิน  ทับจาก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
227 650001 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางสาวภัทรโรบล   จันทร์ดำ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิการ์  เพ็งปรางค์  พนักงานราชการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
228 660001 สพม.พิจิตร นายภานุวัฒน์  พันธุรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสงกรานต์  เทพเวียง  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
229 670001 สพม.เพชรบูรณ์ กฤษณะพงศ์  มีนุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
230 700001 สพม.ราชบุรี ชนัดดา  บุบผามาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
231 710001 สพม.กาญจนบุรี นายจิรภัทร   กุลบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเอมวดี  ใคร่ครวญ  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
232 720001 สพม.สุพรรณบุรี นางสาวปราณี  อ่อนวิมล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
233 730001 สพม.นครปฐม นายวรพจน์  พินธรรมมาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอธิวัชร  วงศ์เจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
234 740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จักรกฤษณ์  พุทธวิถี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ณัฐธินันท์  รุ่งอำนวยทรัพย์  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
235 760001 สพม.เพชรบุรี สุรัญชนา  เก่งการค้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
236 770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวนันทนา  เทียนโชติ  นักวิชาการศึกษา
พิมพา  จันทร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
237 800001 สพม.นครศรีธรรมราช นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
238 820001 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ก้องภพ  รักเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
239 840001 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นายภิญโญ  ฉิมหนู  นักวิชาการศึกษา
นางบุษกร  เพ็ชรพวง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
240 900001 สพม.สงขลา สตูล ปุณญภาภัทร  เกษตรสุนทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กนิษฐา  แสงแวว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
241 920001 สพม.ตรัง กระบี่ บาลินท์  เมืองพูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กชกร  เถรว่อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
242 930001 สพม.พัทลุง นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
243 940001 สพม.ปัตตานี นางสาวกิตติยา  ชนะกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุวรรณี  มหาชัย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
244 950001 สพม.ยะลา นางปานจิตต์  อุ่นอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวนฤมล  ศิริเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
245 960001 สพม.นราธิวาส นายภาสกร  ทองเม็ด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวต่วนปัตรี  เบญจมาพร  พนักงานราชการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
246 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ