ลงทะเบียนผู้รับผิดชอบ ระดับ สพท.
ที่
รหัส
ชื่อ สพท.
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ลงทะเบียน (เขตละ 2 คน)
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด  พนักงานราชการ
อับดุลเล๊าะ  ลอเด็ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จุรีพร  วัฒนอมาตย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ทัศนีย์  พันธ์ุซาว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 นางโสภา   ลอยหา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
5 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 นางชลิดา   เดชกำแหง  ่นักวิชาการศึกษา
นายสกลภัทร  กิจพาซื่อ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
6 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางสาวปนิตา   เช็ก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หม่อมหลวงสิริลักษณ์  สุขสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
7 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางเสมอใจ   ธิไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
8 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวจิรภา  อ้วนล่ำ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปัทมารัตน์  สุทธิสงค์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
9 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 น.ส.ธนาภรณ์   แซ่จึง  ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวกมลพร  ทองผิว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
10 1501 สพป.อ่างทอง ปรียาลักษณ์   ทองนพรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อารีย์   บุญเสริม  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
11 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 สิริภา  ซื่อสัตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางประครอง    แก้วดวงเล็ก  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
12 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 อรัญญา  อางอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวรวิน  ชุนดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
13 1701 สพป.สิงห์บุรี ธารทิพย์   แสงสว่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ณัฏฐ์นรินท์  ทองประสม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
14 1801 สพป.ชัยนาท นางวีนัส  เปรมทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
15 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 อนัญญา  แก้วกระจ่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พาณี  ทองนิล  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
16 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 นางอารี   จงอยู่สุขสันต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
17 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 ศิริลักษณ์  มงคลธีระสกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พรพิมล   ยอดหล้า  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
18 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชญานิศ  มีแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปาริชาติ  วงศ์สุนพรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
19 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 รัชนิกร  พ้นภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเฉลิมรัตน์  สันธนะวิทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
20 2101 สพป.ระยอง เขต 1 นางดวงเดือน  รอดสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
21 2102 สพป.ระยอง เขต 2 นางสาววัลลภา  รักษ์สังข์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 นิชาพัฒน์  ธนพลผโลทัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
23 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 นางวนิดา  ปราเวช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
24 2301 สพป.ตราด อังศุมาลย์  ศรนคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจิรวัฒน์  สุเมธวรรณ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
25 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เขตพื้นที่  กลุ่มวิจัย  สพฐ.
ประพัชร์  ถูกมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
26 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางนบชุลี   เสาวนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายคณิศร์  คำบุรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
27 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มะลิวัลย์  มงคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
28 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
29 2601 สพป.นครนายก นางสาววาสนา  ฉิมพะวงษ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
30 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 ณัฐพร  ฉัตรหิรัญรัตน์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
31 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 บุญญาพร  ศิริภักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
จิราพร   วงษ์อุดม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
32 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวสมลักษณ์   ศรียณา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชุติกาญจน์  นนท์ขุนทด  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
33 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายปารมี  สว่างสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา  เขียนโคกกรวด  เจ้าหน้าที่ DLICT
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
34 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางฐิตินันท์  นวลละออง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสรายุธ  เกษมอมร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
35 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วิเชียร   สุรินทร์  นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรฤทัย  มีพริ้ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
36 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางกุลจิรา  ว่องเกษการ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
37 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาววชิราภรณ์  วัชระเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางอรุณี  จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
38 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางสาวปารณีย์  คงเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสายฝน  สร้างไร่  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
39 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จีรนันท์   แสงดาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางณิชยา  วงศ์อุทุมพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
40 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายวงศกร  มาระวงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิภาณ  ทิพย์เจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
41 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางอัญชลี   ทันตะคุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศตกมล   ปุ่นศิริ  พนักงานพิมพ์ดีด
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
42 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นางภนิดา  สังสีแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางดุจดาว  ธำรงค์ประดิษฐ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
43 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ทัศนีย์  จารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุพจน์  มุมทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
44 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายธีระศักดิ์  ใจมั่น  ้เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ณัฐวุฒิ  นพเก้า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
45 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คณิต  ขลิรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
46 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สมคิด  เหล่านอก  พนักงานธุรการ
นายทศพร  พรถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
47 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โสภิดา  พิมสอน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
48 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สังวร  ทวีศรี  นักวิชาการศึกษา
กุลดาพร  คดเกี้ยว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
49 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางชาลินี  เชื้อทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
50 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางณิรชา  ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
51 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นายโอภาส  กิตติสารกุล  เจ้าพนักงานธุรการ
พ.อ.ต.ธวัชชัย  บุตะเขียว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางไพรินทร์  ประดิษฐชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวจงลักษณ์  คล้ายคลึง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
52 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางวารุณี  ผลเพิ่มพูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพิณอุมา  จันทร์ขาว  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
53 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายกานต์  ลาภสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
54 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อริษา  ชะแฝง  พนักงานราชการนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพนิดา  มหาโยธิน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
55 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 นิรมล   บุญเรือง  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
56 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 นายสัญญา  กุลเกลี้ยง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางนิตยา   จารุมาศ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
57 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางนวลพักตร์  เคนจตุรัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเกรียงไกร  วงค์ไชยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
58 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายอรรถศิษฐ์  หิรัญ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทิพย์สุวารี   เชาวนพงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
59 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จารุวรรณ  สีบูพิมพา  นักวิชาการศึกษา
60 3701 สพป.อำนาจเจริญ นางบุญเปรียบ   สนั่นเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวกุลธิดา  สุขใส  ลูกจ้าง
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
61 3801 สพป.บึงกาฬ วัฒนา  มูลมะณี  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เสนอ  รัมพณีนิล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
62 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางสาวจีรนันท์  บุตรคำโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ
นางณิชชากร   โพธิ์วงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
63 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางสาวลักษมี   สามิตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รติยา   รันรัติยา  เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
64 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ณิชชารีย์   ตั้งวานิชกพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ละออ  ชัยภูมิ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
65 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ภัทรินภร   การะเกษ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
66 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 จักรพงษ์  ใจซื่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุจิตรา  หล่มเหลา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
67 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางภัทรพร  สุขสร้อย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สินีนาฏ  มหาวงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
68 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประณิธิ  พลสิงห์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กนกกาญจน์  ขุนบำรุง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
69 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 นายอัจฉริยะ   พันแฮด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอุบล  คลังเงิน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
70 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
71 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสาวกนกวรรณ  สุขรมย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวฉัตรทิพย์  สร้อยกุดเรือ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
72 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 อมรา   จันทะไทย  ผู้อำนวยการกลุ่นโยบายและแผน
นางสาวณัฐพร  พงษ์ไทย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
73 4201 สพป.เลย เขต 1 นายอนุชา  วันหากิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สุกฤตา  คำภากุม  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
74 4202 สพป.เลย เขต 2 นายปริญญ์  กาญจนรจิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางบุญสิตา  กลิ่นจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
75 4203 สพป.เลย เขต 3 นางสาวขนิษฐา  ตัญญาภักดิ์  นักวิชาการศึกษา
76 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 สมภาร  บุตรศรี  นักวิชาการศึกษา
นางสาวจีรพรรณ  หินวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
77 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 เขตพื้นที่  สพป.นค.2  ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางเสาวรี  สามารถกุล  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายสัญชัย  ภาประเวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจินตนา   พรดอนก่อ  เจ้าพนักงานธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
79 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นันทรัตน์  จันทเขต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปิยวรรณ  กิจจินดาโอภาส  นักวิเคราะห์นฌยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
80 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ปุณศยา   ทำมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรณิการ์  ศิริแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
81 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทิพญา  ศุภฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสุนันทา   อนันทวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
82 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางยุพา  ศิลาเหลือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์กัญจน์  พลศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
83 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายเทวศักดิ์  สุมาลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรุจีรัตน์   นิลสุ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
84 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวลัดดาวัลย์   จำเริญพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลภัสพร   กำจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
85 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นางสาวทัศณียา  จันทมุด  นักวิชาการศึกษา
86 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสาวชญาภรณ์   บาลศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายประภวิษณุ์  จิตจักร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
87 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 นางสาววณัชวรรณ   ชุมปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศิรินทรา  แจ่มใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
88 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 นางกุลวดี  หอมไกรลาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางนภสร   มีระหันนอก  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
89 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 นางสงวน   หีบแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายถนัดชัย  สุรภักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
90 4801 สพป.นครพนม เขต 1 นางสาวเอราวัณ  ทองมหา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชัชชัย  สุริยนต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
91 4802 สพป.นครพนม เขต 2 ศันสนีย์  ชูแหวน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วัชราภรณ์  ทีสุกะ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
92 4901 สพป.มุกดาหาร สิริพรรณ  จึงสุทธิวงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
พิชชธร   ปะทะวัง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
93 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางสุภาณี   จันทรสกุนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปิยรัตน์  วงศ์เติง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
94 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางสาวปวีณา  ยอดชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
95 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นายเสกสรรค์  คำทร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
96 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสาวนงนภัส  แก้ววงศ์ดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สิริพิม  อูปเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
97 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตรัญ  รักร่วม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปริน  ปันทนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
98 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางสาวสิริลักษณ์  ศรีมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
99 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 พีระณัฏฐ์  สังข์สอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
100 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 นางดวงกมล   ยงคงกระพัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นันทิวา  ไชยเดช  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
101 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 นางสาวผุสดี  เครือสาร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอารีวรรณ  ประสาน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
102 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 นางโสภา  สุภาสอน  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ดวงจันทร์  สลีวงศ์  นักวิเคราะห์นโยายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
103 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 นางแสงดาว  ต่อสู้  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนพดล  ด้วงธิวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
104 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สุพัตรา  ศิษย์ปู่ทร้พย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรรศนีย์  แซ่ตั้ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
105 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กานต์ชนก  รุ่งเรืองแสง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
106 5401 สพป.แพร่ เขต 1 จารุวรรณ   ชิโนทัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รุ่งนภา  จันทร์ดง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
107 5402 สพป.แพร่ เขต 2 นายขวัญชัย  ข้ามสาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
108 5501 สพป.น่าน เขต 1 รัตนา  ภูเขียว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
อรวรรณ  ติลสาร  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
109 5502 สพป.น่าน เขต 2 นันทวัน  เลิศวุฒิวรรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สุภารักษ์  ขันสลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
110 5601 สพป.พะเยา เขต 1 นางสาวกฤตภัค  รสกรหิรัญกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
แสงเพชร  คลังแสง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
111 5602 สพป.พะเยา เขต 2 นางสาวพนิดา  บุญยศยิ่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
112 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 นางผ่องศรี  อัครพงศ์พิสิฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สุนีย์  จุมปา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 โสภิชญา  กาศโอสถ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
114 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 นางวนิดา   เพียรพิทักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฏฐนันท์  นักหล่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
115 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 นางสาวจารุวรรณ์   ชุ่มใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายกฤษฏิ์   การะเกตุ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบ่ยและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
116 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นภัสพร  คำใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
117 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ปุญญาพร  อัฑฒ์ตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
118 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เบญจา  คุรุธรรมานนท์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายรณกร  ศรีสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
119 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางยุภา   พวงทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นฤพน  สดสี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
120 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายพงศ์ศักดิ์   ยิ่งหาญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวชัฌญากานต์  ศักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
121 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 นาย สุพจน์  มธุรส  นักวิชาการศึกษา
นางนฤมล  หาญสาริกิจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
122 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางสาวปัทมพร   คำมี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนิภาพร  วิเศษศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
123 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายยุทธนา  หงษ์ยนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วสันต์  นาคมูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
124 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายธนกฤต  ปิ่นแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวฐิติมา  บุญล้ำเลิศ  ลูกจ้างชั่วคราว
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
125 6301 สพป.ตาก เขต 1 นางอัชฌาภรณ์  คุ้มญาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปัณรส  ยังถิน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
126 6302 สพป.ตาก เขต 2 นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพงศกรณ์  ทองคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
127 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 นายพงศกร  ตั้งสยามวณิชย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
128 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 นางสาวทัศนี  บุญที  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุพิฌา  เมฆไหว  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
129 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางสาวภัทรา  ธรรมครบุรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
130 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สุเนตร  แย้มกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
131 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 กิตติพล  เพิ่มพูล  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
132 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 นายดำรงค์   นาบำรุง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพจนา  สินไพศาลสกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
133 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 นางสาวรุ่งนภา   บุญสิงห์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เชาว์  มัชฌิมา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
134 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ฉัตรฑพงศ์  เพชรบูรณิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สุดารัตน์  อ่อนวัน  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
135 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กฤติยา  อุดพ้วย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
136 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายธิเบต  เพชรไชโย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กิตติกาญจน์  แต้มทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
137 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวพิมพ์วิภา   บำรุงทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
138 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 สุจิตรา  วงศ์รส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ศมน  ขำมาลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
139 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสาวเสวรี   น้อยนาท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
140 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วันรุ่ง  พาสุทธิ  เจ้าพนักงานธุรการ
ไข่มุก  มีแสง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
141 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายชนน  บุษภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมศักดิ์   สายศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
142 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวนันทพร  เย็นเอี่ยม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
143 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางวาสิฏฐี   ดวงจินดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส.ท.กฤษณะพงษ์    คล้ายเคลื่อน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
144 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กมลรัตน์  กรรณแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
145 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พัฐพิชญ์ชา  ทองจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พัลลภ   จันทร์ลอย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
146 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 ชาญณรงค์  มงคลศิวกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
147 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิญญา  ลาภเจริญวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
148 7401 สพป.สมุทรสาคร นางสาวจันทิมา  ว่องไว  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวโสตถิมา  ไกรเกตุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
149 7501 สพป.สมุทรสงคราม ชุติมา  เปรื่องชะนะ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางมาลัย  ฉายศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
150 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 สรัณย์  พลเธียร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
พิชญ์พิศุทธ์  ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
151 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 นางณัฎฐิยา  แก้วถาวร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายสาโรจน์  นุษพรรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
152 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 นางบังอร  ครุฑไชยันต์  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
153 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปณิชา  นันท์ชนาโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วจีนันท์  สิทธิรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
154 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางวิมลรัตน์  สุวรรณวงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนรีรัตน์  วิวัทพงษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
155 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางสาววิสนีย์  นุราช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
156 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางเยาวรัตน์   เพิงมาก  นักิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
157 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายบุญยืน   อรชร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
158 8101 สพป.กระบี่ พนิดา  บัวศรี  นักวิชาการศึกษา
159 8201 สพป.พังงา พรหมเทพ  สุขศิริสัมพันธ์  นักวิชาการศึกษา
160 8301 สพป.ภูเก็ต คัคนางค์  นวลวิไลลักษณ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลักษมณ  แซ่โง้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
161 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางนัทธมน  เภตราใหญ่  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุพจนีย์  คงไกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
162 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสาวณัฐธิดา   ทองกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวขวัญหญิง  ม้านสะอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
163 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางสาวชลธี  คะเชนทร์  นักวิชาการศึกษา
นางสาวโสภิญา  สุขรุ่งโรจน์  ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
164 8501 สพป.ระนอง นางมณวดี  ดุลยรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
165 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 หทัยรัตน์  แดงรักษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวหยาดพิรุณ  ขนเม่น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
166 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 จันทรา  หาแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
167 9001 สพป.สงขลา เขต 1 นางสาววรรณวิศา   เจียรบุตร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางฐิดายุ  สรรพสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
168 9002 สพป.สงขลา เขต 2 นางสาวอัญชิษฐา  ทาตะภิรมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเรวดี  แก้วอุทัย  ผู้ช่วยงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
169 9003 สพป.สงขลา เขต 3 นางสาวชัชรินทร์  สุขเวทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปิยะรัตน์  กอก็ศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
170 9101 สพป.สตูล เสอิ้น  แก่นทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอารียา   งะสมัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
171 9201 สพป.ตรัง เขต 1 นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
172 9202 สพป.ตรัง เขต 2 กัญณภิษฐ์   ทองเนื้อห้า  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
วนัญญา  สมาธิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
173 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 นันทนา  ยังอภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสิริมา   ชุมแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
174 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 นางกรรณิการ์  รวยดี  นักวิชาการศึกษา
175 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 นางปาซียะห์   เบญจสุหร่ง  นักวิชาการศึกษา
176 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวสุมาลี  แก้วชูเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี   สาและบู  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
177 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 นางสาวอัซมา   แสมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวโซฟียะห์   อาลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
178 9501 สพป.ยะลา เขต 1 นางอังคณา  เด่นปรีชาวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวการะตี  พึ่งสยม  นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
179 9502 สพป.ยะลา เขต 2 นูรูลนาเดีย   บาฮะคีรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พาตรี  ลาโฮยา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
180 9503 สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวนิชานันท์   ชโลธร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภรณ์นภัส  พัดคง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
181 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 ปุญญาดา  ศรีสุวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายนราธิป  บัวสว่าง  พนักงานราชการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
182 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 นายสุรินทร์  อาแว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปารือตี  สาและ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
183 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 นางเสาวลักษณ์  จันทร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายวิสุทธิ์  ศรีสุวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
184 100001 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 สุวิชา  บัวผุด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
185 100002 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ศรัญญา  กองแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางอัญชลี  เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
186 110001 สพม.สมุทรปราการ ศุภนิดา  มาลัยทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์   อินทโชติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
187 120001 สพม.นนทบุรี นายธิติพันธ์  นำก้าวหน้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปัญกฤช  เดชากรพรรธน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
188 130001 สพม.ปทุมธานี นายอาทิตย์  เงินมาก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
189 140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา ปวีณา  ฤทธิสนธ์  นักวิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตืการ
บุบผา  เพ็งอาทิตย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
190 160001 สพม.ลพบุรี อุไรภรณ์  พุฒหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายศรุต  หรั่งแร่  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
191 170001 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางริญดา   สุวรรณอ่อน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
192 190001 สพม.สระบุรี นายพีรวัฒน์  วงศ์สุวรรณ  นักวิชาการศึกษา
193 200001 สพม.ชลบุรี ระยอง รติกร  ศิริมานะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ธัญลักษณ์  จำจด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
194 220001 สพม.จันทบุรี ตราด นายนฤพล  ม่วงศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
195 240001 สพม.ฉะเชิงเทรา นางสาวกรนญา   เอี่ยมยิ้ม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลวรรณ  เรืองไพศาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
196 250001 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ศุภวรรณ  โคกกระชาย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางณัฐวีร์  ห้วยทราย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
197 270001 สพม.สระแก้ว นางสาวณัชฌาวรรณ   ปัญญาดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวชุติมา  แสงสี  นักวิคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
198 300001 สพม.นครราชสีมา นางสาวไพรินทร์  สุขกำปัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวไพลิน  หวังกลุ่มกลาง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
199 310001 สพม.บุรีรัมย์ วชิระ  ชัยสุนทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สัคสม  พระภูจำนงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
200 320001 สพม.สุรินทร์ JURAIPORN  SIRISAI  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนวลรัตน์   จันทร์เพ็ชร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
201 330001 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นายพีรพล  พันธเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจันทร์ยา  โพธิ์สาชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
202 340001 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นางสาวประภากมล   ขันธุปัทม์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอรวรรณ  สารพิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
203 360001 สพม.ชัยภูมิ นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายยุทธศักดิ์  ผลกอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
204 380001 สพม.บึงกาฬ นายขจรศักดิ์  แพงจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเพชรตะวัน  ศิลาอำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
205 400001 สพม.ขอนแก่น อนุพงค์  โพธิ์นาง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางชุติกาญจน์  นกเด่น  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
206 410001 สพม.อุดรธานี เจษฎาภรณ์  ภักดีดร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
207 420001 สพม.เลย หนองบัวลำภู ณัฐพร  เสริมทรง  นักวิชาการศึกษา
208 430001 สพม.หนองคาย นางสาวมัทรี  พรอกนิษฐ์กุล  นักวิชาการศึกษา
นางดิศราภร   คุรุอังกูร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
209 440001 สพม.มหาสารคาม ศุภกร  พันธุ์เสนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชลธิชา  การถาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
210 450001 สพม.ร้อยเอ็ด เกษรา  สุทธิปัญโญ  นักจัตวิทยาโรงเรียน
เนตรยา  วิง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
211 460001 สพม.กาฬสินธุ์ นายชริน  พลตื้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
212 470001 สพม.สกลนคร นายพีระเดช   ผาพองยุน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุพรรณี  ศรีทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
213 480001 สพม.นครพนม สายทิพย์  วงศ์พนารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ฐนกร  ปิยะไพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
214 490001 สพม.มุกดาหาร นายเอกชัย   อ้อทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
215 500001 สพม.เชียงใหม่ นางพิดาภรณ์  ผลปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อรอุมา  แสนไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
216 520001 สพม.ลำปาง ลำพูน เชาว์  เชื้อบุญยืน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ฐารดี  วงศ์ษา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
217 540001 สพม.แพร่ ศิริพร   บุตรชา  เจ้าพนักงานธุรการ
ณัฐวุฒิ  เทียมแสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
218 550001 สพม.น่าน อรรถกร  วรยศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอมอร  ศรีคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
219 560001 สพม.พะเยา นางสุทรา  เชียงแสน  นักวิชาการศึกษา
220 570001 สพม.เชียงราย สุภมาส  จินะราช  นักวิชาการศึกษา
นางจิตรา  ปันแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
221 580001 สพม.แม่ฮ่องสอน นางสาวนภานันท์  วินัยเยี่ยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
222 600001 สพม.นครสวรรค์ อรทัย  นาคดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
223 610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นางสาวสุกัญญา  ว่องสาริกิจ  นักวิชาการศึกษา
นางปิยะมาศ  สุขสุดไพบูลย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
224 620001 สพม.กำแพงเพชร นางสาวนารีรัตน์   บุณย์เสนาะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกิตติยา  จันทร์น้อย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
225 630001 สพม.ตาก ณิชกุล  บุญช่วย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บุษยมาส  ยมเกิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
226 640001 สพม.สุโขทัย กมลพิสุทธิ์   ศิลปชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ยุพิน  ทับจาก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
227 650001 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางสาวภัทรโรบล   จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวกรรณิการ์  เพ็งปรางค์  พนักงานราชการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
228 660001 สพม.พิจิตร นายสงกรานต์  เทพเวียง  นักวิชาการศึกษา
นางเขมจิรา  หมอกมืด  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
229 670001 สพม.เพชรบูรณ์ กฤษณะพงศ์  มีนุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ทิพวรรณ  ศิริวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
230 700001 สพม.ราชบุรี ชนัดดา  บุบผามาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
231 710001 สพม.กาญจนบุรี นายจิรภัทร   กุลบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเอมวดี  ใคร่ครวญ  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
232 720001 สพม.สุพรรณบุรี นางสาวปราณี  อ่อนวิมล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
233 730001 สพม.นครปฐม นายวรพจน์  พินธรรมมาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอธิวัชร  วงศ์เจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
234 740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จักรกฤษณ์  พุทธวิถี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ณัฐธินันท์  รุ่งอำนวยทรัพย์  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
235 760001 สพม.เพชรบุรี สุรัญชนา  เก่งการค้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
236 770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวนันทนา  เทียนโชติ  นักวิชาการศึกษา
พิมพา  จันทร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
237 800001 สพม.นครศรีธรรมราช นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
238 820001 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ก้องภพ  รักเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธิดารัตน์   ขนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
239 840001 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นายภิญโญ  ฉิมหนู  นักวิชาการศึกษา
นางบุษกร  เพ็ชรพวง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
240 900001 สพม.สงขลา สตูล ปุณญภาภัทร  เกษตรสุนทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กนิษฐา  แสงแวว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
241 920001 สพม.ตรัง กระบี่ บาลินท์  เมืองพูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กชกร  เถรว่อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
242 930001 สพม.พัทลุง นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
243 940001 สพม.ปัตตานี นางสาวกิตติยา  ชนะกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปวีณ  อินทรศรีสม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
244 950001 สพม.ยะลา นางปานจิตต์  อุ่นอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวนลินญา  เติมประโคน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
245 960001 สพม.นราธิวาส นายภาสกร  ทองเม็ด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวต่วนปัตรี  เบญจมาพร  พนักงานราชการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
246 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ